Zespół naukowców właśnie opublikował nowy artykuł na temat reakcji dzikich pszczół na porzucanie ziemi uprawnej. Mozaika krajobrazu obejmująca łąki i lasy jest niezbędna do zachowania różnorodności dzikich pszczół.

W krajobrazach rolniczych na całym świecie istnieją wszechobecne tendencje do intensyfikacji lub porzucania upraw. Intensyfikacja jest powszechnie uznawaną przyczyną spadku liczby dzikich pszczół, ale niewiele wiadomo na temat konsekwencji porzucania gruntów, chociaż wiąże się z poważnymi zmianami siedlisk z ugorów, pastwisk i łąk na zarośla i lasy.

Skupiając się na krajobrazie śródziemnomorskim, zbadano długoterminowe zmiany w zbiorowiskach dzikich pszczół podczas wtórnej sukcesji roślinności po porzuceniu gruntów. Posłużyliśmy się substytucją czasoprzestrzenną, badając rośliny i dzikie pszczoły na pięciu etapach sukcesji, od muraw, przez zarośla, po lasy dębowe.

Łąki są najbogatszym siedliskiem

Zarejestrowano 2721 pszczół, reprezentujących ponad 150 gatunków. Łąki charakteryzują się największą liczebnością dzikich pszczół i dużą różnorodnością gatunków oligolektycznych. Przechodząc przez kolejne etapy, nastąpił gwałtowny spadek liczebności pszczół połączony z postępującą akumulacją rzadkich gatunków, co skutkowało maksymalną różnorodnością całej zbiorowiska, naziemnymi gniazdami, polilegami i oligolegami w lasach dębowych. Różnorodność pszczół była pozytywnie związana z różnorodnością taksonomiczną i filogenetyczną roślin. Nastąpiła duża rotacja składu zbiorowisk przy sukcesji, przy czym gatunki występujące na murawach były w dużej mierze nieobecne w późniejszych stadiach sukcesji i na odwrót. Spośród 21 gatunków wskaźnikowych 17 było związanych z murawami.

Podsumowanie

Wyniki sugerują, że mozaika siedlisk na różnych etapach sukcesji, w szczególności muraw i lasów dębowych, jest niezbędna do maksymalizacji różnorodności i liczebności dzikich pszczół w skali krajobrazu. Zrównoważone zarządzanie jest zatem potrzebne w przypadku porzucania gruntów, aby zachować siedliska zielne we wczesnym okresie sukcesji oraz zapewnić regenerację i ochronę lasów.

Więcej informacji: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/icad.12562