Dofinansowanie w ramach programu “OCHRONA PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU I LEŚNICTWO”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi ciągły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pn.: “OCHRONA PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU I LEŚNICTWO”.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie ciągłym. Na tę chwilę nie ma informacji, aby planowano zakończyć realizację programu.

Celem programu jest zakładanie i utrzymanie łąk kwietnych na terenach użytku publicznego w celu zachowania bioróżnorodności.

Program skierowany jest do Państwowych Jednostek Budżetowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjnych, Państwowego Gospodarstwa Leśnego RDLP obejmujące swoim zasięgiem teren województwa opolskiego oraz nadleśnictwa z terenu województwa opolskiego.

Kwoty i warunki dofinansowania

Warunki dofinansowania:

1. Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych to 95% do wartości 30 000 zł
2. Warunkiem przyznania dotacji jest zastosowanie roślin wieloletnich, gwarantujących zachowanie m.in. trzyletniego okresu trwałości.
3. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zakup i montaż domków dla owadów, których koszt nie może stanowić więcej niż 20% otrzymanego dofinansowania kosztów kwalifikowanych.
4. Realizacja Będące właścicielami gruntów bądź posiadające prawo dysponowania gruntem.

Wzory wniosków i druków do pobrania:
Nabór wniosków na 2023 rok w ramach „Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOSiGW w Opolu”, rozpocznie się z dniem 23 stycznia 2023 r. W tym dniu zostaną również zamieszczone nowe formularze wniosków – https://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/zasady-dzialania-funduszu/wzory-wnioskow-i-drukow-do-pobrania

Wszystkie informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie:
https://www.wfosigw.opole.pl/media/Zasady-udzielania/2022/Zasady_udzielania_dofinansowania_od_dnia_02.01.2023_r..pdf