„Mazowsze dla klimatu 2023”

Samorząd Województwa mazowieckiego informuje o uruchomieniu naboru wniosków w programie „Mazowsze dla klimatu 2023”.

Nabór skierowany jest do:

Gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:


– realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej;
(m.in. rewitalizacja parków i terenów zielonych, zielone przystanki, dachy i fasady, nasadzenia zieleni wokół miejsc pamięci, tworzenie ogrodów deszczowych, tężni solankowych, niecek i rowów bioretencyjnych i infiltracyjnych.


Na wsparcie mogą także liczyć naturalistyczne stawy retencyjne, nawierzchnie przepuszczalne jako element parków i innych terenów zielonych, roślinne wyspy filtracyjne czy retencjonowane wody deszczowe pochodzące z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej.


Można także zgłaszać budowę zbiorników przyrynnowych, zbiorników podziemnych na wodę deszczową, systemów filtracyjnych i oczyszczających wodę deszczową, systemów pompujących i nawadniających tereny zielone wodą deszczową oraz ujęć do poboru zretencjonowanej wody deszczowej)
– realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.
(m.in. modernizacji oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej czy budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania.)

WARUNKI FINANSOWANIA

Warunki finansowania

Do rozdysponowania jest 15 mln zł.


W ramach naboru wnioskodawca może złożyć:

  • jeden wniosek z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, nieprzekraczającym kwoty 200 000 zł
    lub
  •  dwa wnioski z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych (tj. błękitno-zielona infrastruktura i oświetlenie energooszczędne), a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać od 16 lutego 2023 r. do 9 marca 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow.html