Zarząd Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski samorządów o dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury. Pula na 2023 to 3 miliony zł.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” na 2023 rok.

Alokacja finansowa wynosi 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Maksymalna kwota dotacji to 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość wnioskowanej dotacji może stanowić do 100 % wydatków planowanych w ramach zadania.

Zasady naboru określa Regulamin. Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 23 marca 2023 r.

Przedmiot finansowania

Z dofinansowania samorządy mogą pokryć koszty:

  1. tworzenia, odtwarzania, rewitalizacji ogrodów, parków i skwerów wraz z elementami małej architektury w przestrzeni ogólnodostępnej dla mieszkańców;
  2. wykonania nasadzeń zielonych i kwietnych alei z wykorzystaniem tradycyjnych odmian rodzimych gatunków drzew i krzewów w tym drzew i krzewów owocowych, mieszanek traw ozdobnych oraz roślin miododajnych;
  3. tworzenia obszarów zielonych przyjaznych ptakom i owadom (ptasi zagajnik/domki dla owadów);
  4. tworzenia zielonych terenów rekreacyjnych z funkcją ścieżki edukacyjnej; tworzeniu elementów zielonej infrastruktury, np. ściany wertykalne i zielone dachy na budynkach użyteczności publicznej, zielone place zabaw, zielone przystanki; tworzeniu ogrodów sensorycznych.

Dodatkowe informacje

Pełna treść ogłoszenia i załączniki: https://www.lodzkie.pl/wojewodztwo-lodzkie-ogrodem-polski/ogrody-przyjazne-naturze

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować:

     – pod adres e-mail: ogrody@lodzkie.pl

     – telefonicznie:  42 663 35 62, 42 291 97 46, 42 663 35 85