Zarząd Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski stowarzyszeń ROD o dofinansowanie zielonych inicjatyw. Pula to 1 milion zł.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

Alokacja finansowa wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). Maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wysokość wnioskowanej dotacji może stanowić do 100% wydatków planowanych w ramach zadania.

Zasady naboru określa Regulamin.  Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy na terenie województwa łódzkiego. Co jeśli stowarzyszenie prowadzi więcej niż jeden rodzinny ogród działkowy? Urząd dopuszcza złożenie wniosku na każdy rodzinny ogród działkowy położony na terenie województwa łódzkiego. Wniosek należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zadania podlegające dofinansowaniu

Cel naboru można osiągnąć poprzez realizację zadań na terenach ogólnodostępnych rodzinnego ogrodu działkowego polegających na:

  1. nasadzeniu zielonych i kwietnych alei z wykorzystaniem m.in. tradycyjnych odmian rodzimych gatunków drzew i krzewów, w tym drzew i krzewów owocowych, roślin miododajnych, które przyczynią się do rekultywacji gleby;
  2. budowie, przebudowie, modernizacji alejek ogrodowych, będących drogami dojazdowymi do działek, na których prowadzone są uprawy rolne;
  3. przebudowie, budowie, adaptacji, aranżacji służących renowacji zbiorników wodnych m.in.: stawów, oczek i cieków wodnych;
  4. budowie, przebudowie, modernizacji systemów deszczowych służących nawadnianiu gruntów rolnych;
  5. budowie, przebudowie, modernizacji studni głębinowych służących nawadnianiu upraw;
  6. melioracji polegających na regulacji stosunków wodnych.

W ramach dotacji mogą zostać poniesione koszty zakupu usług i materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zadania. Taki kosztami są:

  1. zakup sadzonek drzew, krzewów, nasion, materiałów ogrodniczych;
  2. usługi ogrodnicze i budowlane;
  3. wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających;
  4. zakup urządzeń elektrotechnicznych służących realizacji ww. celów, m.in.: pomp, sterowników, systemów zbierających i magazynujących wodę deszczową.

Dokumenty i dodatkowe informacje

Pełna treść ogłoszenia i załączniki: https://www.lodzkie.pl/wojewodztwo-lodzkie-ogrodem-polski/ogrody-przyjazne-naturze

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować:

     – pod adres e-mail: ogrody@lodzkie.pl

     – telefonicznie:  42 663 35 62, 42 291 97 46, 42 663 35 85