WFOŚiGW Szczecin: Szkolny EkoOgród

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór do programu „Szkolny EkoOgród”

Nabór skierowany jest do:

-szkół i przedszkoli z województwa zachodniopomorskiego

Zakres finansowania

– budowę lub modernizację i doposażenie całorocznych ogrodów edukacyjnych w elementy i materiały do edukacji ekologicznej,
– zakup elementów konstrukcyjnych ogrodów całorocznych,
– budowę ekologicznych info-kiosków,
– zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, wiat, ławek, bram wejściowych,
– budowę nawierzchni, ścieżek edukacyjnych,
– budowę rabat, miejsc do wysiewu nasion, ogrodów przyszkolnych, łąk kwietnych,
– tworzenie i odnowienie zieleni – nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia.

Warunki finansowania

Budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od dnia 13 września 2023 r. do 9 października 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronach

RPO woj. Wielkopolskie 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 2.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń.

Wnioski mogą składać:
– organizacje badawcze,
– uczelnie,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
– Lasy Państwowe,
– parki narodowe i krajobrazowe,
– jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– partnerstwa instytucji pozarządowych,
– jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska.

Dziedziny dofinansowania

 W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty służące wzrostowi efektywności działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej dotyczące między innymi: warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych, ścieżek edukacyjnych, wydarzeń edukacyjnych i konkursów, w tym rozwoju miejsc edukacji ekologicznej w wyniku ich sukcesywnej budowy, przebudowy i doposażenia, działalności informacyjno-edukacyjnej oraz uzupełniająco wsparcie realizacji wojewódzkich programów ochrony powietrza oraz uchwał antysmogowych.

Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:


a) zadania infrastrukturalne niezwiązane bezpośrednio z ochroną siedlisk i gatunków chronionych, na które może zostać przeznaczone maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu,
b) interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza wraz z rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury takie jak: inwestycje w rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach zurbanizowanych, które przyczynią się do efektywnej absorpcji i rozpraszania pyłów, a także gazów i hałasu obejmujące utworzenie i rozwój trwałych użytków zielonych o właściwościach retencyjnych między innymi: parków miejskich, niskiej zieleni i zadrzewień, zielonych ścian i dachów budynków, zielonych przystanków i torowisk oraz otwartych zielonych przestrzeni.

Warunki finansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

W zależności od wybranego do realizacji wariantu, projekt rozliczany jest w oparciu o uproszczone, bądź rzeczywiście poniesione wydatki. W przypadku metod uproszczonych maksymalna wartość projektu to 200 000 EUR, do przeliczeń w PLN  należy zastosować kurs 1 EUR = 4.59 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 04-05-2023 do 16-06-2023.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/430

Granty na działania edukacyjne, integracyjne i kulturalne o minimalnej wartości projektu 10 tys. zł.

Nabór skierowany jest do gmin: Borne Sulinowo, Choszczno, Czaplinek, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Golczewo, Gryfice, Karlino, Koszalin, Łobez, Mielno, Nowe Warpno, Police, Sianów, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Trzebiatów, Węgorzyno.

Dziedziny dofinansowania
Inwestycje lub na działania integracyjne, edukacyjne czy kulturalne

Warunki finansowania

Wartość środków finansowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczona na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w formie grantu osiedlowego w konkursie to 250 tys. zł. 

W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 25 projektów. Wartość całkowitych kosztów realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć  40 tys. zł.

Minimalna wartość całkowita kosztów realizacji projektu to:
1) 10.000 zł w przypadku projektu nieinwestycyjnego albo
2) 15.000,00 zł w przypadku projektu inwestycyjnego


Termin składania wniosków
Zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja 2023 r.


Więcej informacji
Konkurs „Granty Osiedlowe” koordynuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkie informacje dot. konkursu zamieszczone są na stronie internetowej  https://wws.wzp.pl/, w zakładce Granty Osiedlowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

https://wws.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-granty-osiedlowe-2023

„Mazowsze dla klimatu 2023”

Samorząd Województwa mazowieckiego informuje o uruchomieniu naboru wniosków w programie „Mazowsze dla klimatu 2023”.

Nabór skierowany jest do:

Gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:


– realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej;
(m.in. rewitalizacja parków i terenów zielonych, zielone przystanki, dachy i fasady, nasadzenia zieleni wokół miejsc pamięci, tworzenie ogrodów deszczowych, tężni solankowych, niecek i rowów bioretencyjnych i infiltracyjnych.


Na wsparcie mogą także liczyć naturalistyczne stawy retencyjne, nawierzchnie przepuszczalne jako element parków i innych terenów zielonych, roślinne wyspy filtracyjne czy retencjonowane wody deszczowe pochodzące z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej.


Można także zgłaszać budowę zbiorników przyrynnowych, zbiorników podziemnych na wodę deszczową, systemów filtracyjnych i oczyszczających wodę deszczową, systemów pompujących i nawadniających tereny zielone wodą deszczową oraz ujęć do poboru zretencjonowanej wody deszczowej)
– realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.
(m.in. modernizacji oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej czy budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania.)

WARUNKI FINANSOWANIA

Warunki finansowania

Do rozdysponowania jest 15 mln zł.


W ramach naboru wnioskodawca może złożyć:

  • jeden wniosek z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, nieprzekraczającym kwoty 200 000 zł
    lub
  •  dwa wnioski z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych (tj. błękitno-zielona infrastruktura i oświetlenie energooszczędne), a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać od 16 lutego 2023 r. do 9 marca 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow.html

WFOŚiGW Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”

Nabór skierowany jest do:
Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół (również tych które wchodzą w skład zespołów) oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego, a także do uczelni wyższych zwanych dalej Placówkami, z tym zastrzeżeniem, że przedszkola mogą aplikować wyłącznie na Projekty objęte zakresem bloku I.

Zakres finansowania:
Blok tematyczny konkursu I
1) zakupu i dokonania nasadzeń sadzonek roślin wieloletnich (liściastych, iglastych, miododajnych), cebulowych, bylin;
2) zakupu i dokonania nasadzeń nasion traw, warzyw i ziół;
3) zakupu/dostawy żwiru, ziemi, kory, torfu, geowłókniny, itp.;
4) zakupu/wykonania/montażu/dostawy tablic dydaktycznych, plansz, tabliczek do oznaczenia gatunków roślin, gier/instalacji dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej np. typu światowid, rumowiska skalnego/stanowiska geologicznego, stacji meteorologicznej z wyposażeniem, zegarów słonecznych, domków dla owadów, rzeźb zwierząt/roślin, uli dydaktycznych, budek/poidełek dla ptaków, ścieżek sensorycznych itp.;
5) zakupu/wykonania/montażu/dostawy innych elementów wyposażenia punktu dydaktycznego: koszy na odpady, oczka wodnego, kaskady wodnej, mostków, pergoli, palisad, kompostownika, gazonów drewnianych itp.;
6) utworzenia miejsca do prowadzenia zajęć tj.: zakup/montaż/dostawa ławek, stołów, wiat/zadaszeń/altan itp.;
7) zakupu drobnego sprzętu ogrodniczego np. konewek, grabi, szpadli itp.;
8) zakupu pomocy dydaktycznych do programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o powstały punkt dydaktyczny np.: lup, lornetek, przewodników, atlasów roślin i zwierząt, kluczy do oznaczenia gatunków roślin/zwierząt, zestawów badawczych, przenośnych stacji meteorologicznych itp.;
9) zakupu/montażu/dostawy systemów nawadniających;
10) zakupu i instalacji zewnętrznych stacji wody pitnej.

Blok tematyczny konkursu II
1) zakupu/wykonania pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/geograficzną/ chemiczno-fizyczną;
2) zakupu sprzętu audiowizualnego, komputerowego, sprzętu nagłaśniającego, tablic multimedialnych (przy czym nie dopuszcza się zakupu używanego sprzętu);
3) zakupu wyposażenia pracowni tj. zakup/montaż/dostawa: a) mebli m.in.: stołów, w tym stołów laboratoryjnych, krzeseł, szaf/gablot ekspozycyjnych i informacyjnych, dygestorium, biurka nauczycielskiego, b) żaluzji/rolet, c) stojaków na mapy/plansze;
4) wykonania i modernizacji oświetlenia w pracowni (zakup opraw i źródeł światła, wymiana instalacji elektrycznej) i instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą;
5) zakupu i położenia fototapety przedstawiającej walory przyrodnicze charakteryzujące wyłącznie teren lokalny;
6) zakupu roślin doniczkowych pełniących funkcje edukacyjne wraz z tabliczkami/etykietami do ich oznaczania.

ZASADY I WARUNKI DOFINANSOWANIA

Warunki finansowania
1. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie Projektów dla laureatów Konkursu wynosi 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów).
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może dokonać zwiększenia puli, o której mowa w ust. 1. 3. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych Projektu.
4. Wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego Projektu nie może być niższa niż 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) i wyższa niż 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).
5. Kwalifikowalność wydatków określa § 5 niniejszego Regulaminu.
6. Okres trwałości dofinansowanego punktu dydaktycznego/pracowni edukacyjnej rozumiany jako okres, w którym zachowuje on swoje właściwości użytkowe i dydaktyczne, wynosi minimum 5 lat liczonych od daty spisania protokołu oddania punktu dydaktycznego/pracowni edukacyjnej do użytkowania.
7. Fundusz zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca.

Termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 20.02.2023 r. do 10.03.2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie
https://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy/konkursy-o-dotacje-funduszu/413-konkurs-na-zadania-z-zakresu-edukacij-ekologicznej-nasze-ekologiczne-pracownie

WFOŚiGW Olsztyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o uruchomieniu naboru wniosków w programie “Ochrona przyrody – Bioróżnorodność oraz dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących”

Nabór skierowany jest do:

– jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
– organizacji pozarządowych,
– jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Dziedziny dofinansowania
a) ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory,
b) zapewnienie bieżącego funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt (m.in. zakup pokarmu, obsługa weterynaryjna, środki czystości, lekarstwa, zaplecze dla zwierząt, woliery dla ptaków, itp.).

ZASADY I WARUNKI FINANSOWANIA

Warunki finansowania

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych:
– nie więcej niż 20 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta – projekty dotyczące zapewnienia bieżącego funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt (m.in. zakup pokarmu, obsługa weterynaryjna, środki czystości, lekarstwa, zaplecze dla zwierząt, woliery dla ptaków, itp.),
– nie więcej niż 10 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta – projekty dotyczące ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory.

Termin składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 31.08.2023 r. do godz. 15.00 lub do rozdysponowania puli środków przeznaczonych w Programie.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie http://wfosigw.olsztyn.pl/poradnik-beneficjenta/dotacje/

WFOŚiGW Szczecin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu Ochrony Przyrody.

Nabór skierowany jest do:

a) jednostek samorządu terytorialnego,
b) związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
c) samorządowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowych osób prawnych,
d) podmiotów mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe,
e) innych jednostek organizacyjnych, jeżeli dofinansowanie przez Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie:
• ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
• udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,
• systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
• kultury,
• pomocy społecznej.

Dziedziny dofinansowania:• wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,
• restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych,
• ochronę w ramach obszarów Natura 2000,
• wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego,
• działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym rewitalizację obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne) i pomników przyrody, • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt,
• monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikający z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych,
• tworzenie internetowych platform, portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji różnych form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych,
• inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska,
• współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

ZASADY I WARUNKI FINANSOWANIA

Zakres finansowania
Zaplanowana alokacja środków na realizację projektów z zakresu ochrony przyrody w roku 2023 wynosi 1.500.000 zł.

1. Wykonanie zabiegów wykaszania, cięć, usuwania masy zielonej, itp.
2. Zakup roślin do nasadzeń związanych z przywracaniem walorów przyrodniczych zabytkowym założeniom parkowym i pałacowo ogrodowym
3. Zakup osobników niezbędnych do restytucji i reintrodukcji gatunków
4. Zakup karmy
5. Usługi weterynaryjne
6. Zabiegi pielęgnacyjne, cięcia sanitarne, usługi pielęgnacji drzew wykonywane na drzewach pomnikowych lub w parkach zabytkowych
7. Urządzenia/przywrócenia łąk kwietnych, runa parkowego, nasadzeń w obiektach objętych ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych we właściwym rejestrze albo ewidencji
8. Zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, kierunkowych, wiat, ławek, bram wejściowych, ogrodzeń, barierek, pomostów
9. Zakup sprzętu do monitoringu efektów prowadzonych działań
10. Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnego do realizacji zadań związanych z czynną ochroną przyrody i przeciwdziałaniu kłusownictwu
11. Promocja projektów wśród społeczności regionu
12. Druk broszur, folderów, map mających na celu promocję projektu
13. Druk wkładek lub stron ekologicznych w czasopismach
14. Usługi pocztowe
15. Transport
16. Opracowanie strony internetowej lub portalu projektu
17. Umowy o dzieło i umowy zlecenie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (łączna wartość umów nie może być wyższa niż 30% kwoty przyznanego dofinansowania)

Warunki finansowania

1. Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.
2. Projekty nieinwestycyjne (np.: reintrodukcja i restytucja gatunków, prace pielęgnacyjne i ochrona czynna gatunków i siedlisk) wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.


Termin składania wniosków

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 16 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na rok 2023.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie

https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/ochrona-przyrody/o-programie/

WFOŚiGW Kraków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu urządzania terenów zielonych

Nabór skierowany jest do:

– Organizacje pozarządowe

– Jednostki Samorządu Terytorialnego
– Państwowe Jednostki Budżetowe

Zakres finansowania

1. utworzenie nowych/zagospodarowanie istniejących terenów zielonych
2. przygotowanie terenu pod nasadzenia
3. nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin wieloletnich
4. założenie trawników i łąk kwietnych
5. wykonanie elementów małej architektury

WARUNKI I ZASADY FINANSOWANIA

Warunki finansowania

Warunki finansowania dla NGO:
1. Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych brutto
2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto

Warunki finansowania dla JST:
1. Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych brutto – do 50% kosztów kwalifikowanych brutto dla jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego
2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
3. Dotacjo-Pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Warunki finansowania dla PJB:
dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych brutto

Termin składania wniosków

dotacje: od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.
pożyczki: od 01 lutego 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. do wyczerpania środków

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronach

https://www.wfos.krakow.pl/oferty/urzadzanie-terenow-zielonych/ – JST
https://www.wfos.krakow.pl/oferty/urzadzanie-terenow-zielonych-3/ – NGO
https://www.wfos.krakow.pl/oferty/urzadzanie-terenow-zielonych-4/ – PJB 

Dofinansowanie w ramach WFOŚiGW Poznań

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu Innowacyjnej Zielonej Infrastruktury i Ochrony Bioróżnorodności.

Nabór skierowany jest do:
– Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
– Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych,
– Samorządowych i państwowych jednostek posiadających osobowość prawną,
– Państwowych i samorządowych instytucji kultury,
– Fundacji i stowarzyszeń,
– Związków wyznaniowych,
– Spółek prawa handlowego,
– Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Dziedziny dofinansowania:
Przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:
VI.1 Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie z planami ochrony lub planami zadań ochronnych;
VI.2 Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu;
VI.3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych;
VI.4 Listy Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny z wyłączeniem działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego, w tym obejmujące działania polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) oraz innych gatunków roślin i zwierząt mogących zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, wymienionych w Rozporządzeniu Ministrów z dnia  9 grudnia 2022 r.,
VI.5 Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków rodzimych
VIII.3 Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego (dotyczy realizacji prac w parkach zabytkowych i obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej) w tym działania związane z pielęgnacja drzew.

ZASADY I WARUNKI DOFINANSOWANIA

Zakres finansowania
– usuwanie obcych i inwazyjnych gatunków zwierząt i roślin, w tym barszczu, Sosnowskiego, mogących zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
– nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo – tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych,
– ochronę lub restytucję populacji roślin lub zwierząt lub grzybów gatunków zagrożonych oraz cennych ekosystemów, w tym siedlisk przyrodniczych,
– prace związane z zakupem i nasadzeniami roślin lub prace pielęgnacyjne na terenach zieleni,
– prace pielęgnacyjne w obrębie form ochrony przyrody ustanawianych przez radę gminy, z wyłączeniem stanowisk dokumentacyjnych,
– rozwój i tworzenie ekologicznych murali zewnętrznych z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych i wertykalnych ogrodów, żywych zielonych ścian (zewnętrznych jak i wewnętrznych),
– budowa tężni solankowych,
– zewnętrzne stacje uzdatniania powietrza na rzecz małej retencji na obszarach chronionych.

Warunki finansowania
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji nie może przekroczyć 250 000,00 zł dla jednego przedsięwzięcia i może wynieść odpowiednio:

do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.1,
do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.2,
do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.3,
do 80 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.4,
do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.5,
do 85 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VIII.3,

Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji dla każdego priorytetu, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów selekcji.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od dnia 20.02.2023 r. do dnia 15.03.2023 r. do godz. 15:00

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/innowacyjna-zielona-infrastruktura-i-ochrona-bioroznorodnosci

PRO Warmińsko-Mazurskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa. Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23.


Nabór skierowany jest do:

– Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
– Jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

WARUNKI FINANSOWANIA

Zakres finansowania

– Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery;
– Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi.

Warunki finansowania

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 3 500 000,04 złotych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 23.01.2023 r. do 17.03.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu lipiec 2023 r.


Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8219/poddzialanie-621-infrastruktura-uzdrowiskowa-konkurs-nr-rpwm060201-iz00-28-00123