Podlaskie: finansowanie łąk kwietnych, lasów kieszonkowych i ogrodów biocenotycznych.

Ruszył nabór wniosków w konkursie „Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu”, dzięki któremu można dostać dofinansowanie na poziomie aż 85%! Projekty będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

Co można finansować? 

W ramach konkursu można starać się o dofinansowanie m.in. na:
– wydatki poniesione na utworzenie obszarów zielonych m.in. parków kieszonkowych, parków miejskich, parków linearnych, ogrodów miejskich, ogrodów sensorycznych, lasów kieszonkowych, lasów miejskich, łąk kwietnych;

– wydatki poniesione na wykonanie nasadzeń m.in. drzew, krzewów, bylin, traw, roślin cebulowych itp.;
– wydatki poniesione na inwestycje dotyczące zatrzymania wody opadowej, ograniczenia hałasu, obniżenia temperatury m.in.: zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, niecki retencyjne, zbiorniki retencyjno-chłonne, ogrody deszczowe, obniżone, „szczerbate” krawężniki, suche potoki, ściany wodne, zielone ekrany akustyczne, zielone dachy, zielone ściany, zastosowania powierzchni przepuszczalnych

– wydatki poniesione na zakup i montaż elementów dedykowanych owadom, ptakom, nietoperzom, jeżom i innym małym zwierzętom (m.in. budki lęgowe dla ptaków, ssaków; domki dla jeży, nietoperzy, wiewiórek; budki dla owadów; ule; poidełka dla ptaków; karmniki; kładki, mosty dla wiewiórek itp.);

– wydatki poniesione na usunięcie gatunków inwazyjnych; – wydatki poniesione na elementy edukacyjne wpływające na zwiększenie świadomości społecznej o sposobie korzystania z terenów zielonych, korzystnym wpływie drzew, ochronie bioróżnorodności, zmianie klimatu tj. tablice informacyjno-tematyczne, tablice edukacyjne informujące o gatunkach podlegających ochronie na tym terenie; gatunkach inwazyjnych, potrzebie ochrony przyrody itp.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać takie jednostki jak:

  • parki krajobrazowe,
  • państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
  • JST, ich związki i stowarzyszenia,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, lub ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty działające na podstawie umowy/porozumienia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,
  • przedsiębiorcy.

Formalności

Wsparcie finansowe można otrzymać na działania, które wykorzystują naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Na konkurs przeznaczono 3 mln zł. Wnioski można składać od 31 stycznia do 15 lutego 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2023 r.

Regulamin konkursu, kryteria wyboru oraz inne istotne informacje można znaleźć na stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-63-ochrona-zasobow-bio–i-georoznorodnosci-oraz-krajobrazu-2.html

Jak możemy pomóc?

Nasza fundacja specjalizuje się z dostarczaniu rozwiązań opartych na naturze, konsultowaniu projektów i sieciowaniu ekspertów oraz wykonawców zielonych inicjatyw.  Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Pomożemy Ci przygotować plan działania i będziemy wspierać Cię merytorycznie na każdym etapie realizacji projektu.