WFOŚiGW Szczecin: Szkolny EkoOgród

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór do programu „Szkolny EkoOgród”

Nabór skierowany jest do:

-szkół i przedszkoli z województwa zachodniopomorskiego

Zakres finansowania

– budowę lub modernizację i doposażenie całorocznych ogrodów edukacyjnych w elementy i materiały do edukacji ekologicznej,
– zakup elementów konstrukcyjnych ogrodów całorocznych,
– budowę ekologicznych info-kiosków,
– zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, wiat, ławek, bram wejściowych,
– budowę nawierzchni, ścieżek edukacyjnych,
– budowę rabat, miejsc do wysiewu nasion, ogrodów przyszkolnych, łąk kwietnych,
– tworzenie i odnowienie zieleni – nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia.

Warunki finansowania

Budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od dnia 13 września 2023 r. do 9 października 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronach

Tak jak nie zalecalibyśmy trzymania kur przydomowych w celu ratowania ptaków, tak samo
nie powinniśmy patrzeć na pszczelarstwo w celu ratowania [dzikich] pszczół.’ (prof. Carly
Ziter, Montreal, Kanada)

Beewashing i kryzys zapyleń

Wieści o światowym kryzysie zapyleń oraz narastającym wymieraniu owadów przenikają do
świadomości całych społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Szereg instytucji, zwłaszcza
organizacji pozarządowych, firm (biznesu) i samorządów, od lat chwali się swymi
prośrodowiskowymi działaniami na rzecz zahamowania tych negatywnych trendów. Od lat
piętnujemy greenwashing czyli oszukiwanie klientów lub wyborców poprzez wmawianie im,
że dany towar lub usługa świadczone są w zgodzie z dziką przyrodą. Jego specyficznym
przypadkiem stał się beewashing czyli działania pozornie służące zapylaczom oraz samemu
zapylaniu jako usłudze ekosystemowej, niezbędnej zarówno gospodarce jak i dzikiej naturze.

Początki pszczelarstwa miejskiego w Polsce

Jako panaceum na kłopoty z zapylaniem w miastach przedstawia się często pszczelarstwo
miejskie. Faktycznie oferuje ono nieoczekiwane miejsca pracy i źródła dochodu, nadaje sens
życiu miejskich pszczelarzy, ułatwia uprawę owoców i warzyw w ogródkach działkowych
oraz miejskich fermach. W Polsce jego pionierem był zmarły niedawno prof. Jerzy Woyke,
produkujący u siebie na Mokotowie ponad 90 kg miodu rocznie. Woyke przyznawał jednak,
że taka produktywność jego rodziny pszczoły miodnej musi oznaczać mniej nektaru i pyłku
dla pozostałych owadów w okolicy. Polscy naukowcy i aktywiści ostrzegali już dwa lata temu
w liście otwartym, że „obecność hodowlanej pszczoły miodnej może zmniejszać zarówno
liczebność, jak i różnorodność dzikich pszczół, co może skutkować obniżeniem jakości
zapylania”.


Jak silna będzie konkurencja hodowanej pszczoły miodnej z innymi zapylaczami w
warunkach naszego klimatu? Które grupy owadów tracą na niej najmocniej: trzmiele?
Samotnice? Motyle i ćmy? Bzygowate? Jak to się odbija na produkcji nasion u kwiatów z
miejskich łąk? Tyle pytań, a tak mało konkretnych, sprawdzalnych odpowiedzi!

Wyniki oraz wnioski z kanadyjskich badań nad pasiekami miejskimi

Dla nas w Polsce szczególnie wartościowe mogą okazać się wyniki badań zespołu prof.
Carly Ziter z Montrealu. Klimat tej części Kanady, a co za tym idzie jej ekosystemy w tym
zgrupowania zapylaczy, przypominają polskie. Żywiołowy rozwój pasiek miejskich w
dwumilionowym Montrealu przypomina ich rozwój w metropoliach Polski oraz krajów
sąsiednich. Zespół prof. Ziter dysponował unikatowymi danymi odnośnie liczby ulów
miejskich, przeciętnej liczebności roju w montrealskim ulu, liczebności i składu gatunkowego
dzikich pszczół (samotnic, pszczół niemiodnych) oraz ich preferencji pokarmowych za rok
2013 dla tego miasta. Ziter postanowiła zmierzyć wszystkie te parametry raz jeszcze w 2020
r., choć samo policzenie ulów i pszczelarzy okazało się dość trudne z uwagi na brak
konieczności rejestracji tej działalności w Kanadzie, ciszę lubianą przez biznes oraz na
pandemię. Co więcej jej zespół musiał przedtem wskazać tzw. hotspoty sieci zapyleń

(główne węzły sieci zapyleń czyli miejsca najważniejsze dla wszystkich zapylaczy oraz dla
odwiedzanych roślin). Skoncentrowano się na dzikich i miodnych pszczołach, nie
analizowano innych grup zapylaczy np.: bzygów czy ciem. Latem i w początkach jesieni
owady wabiono światłem, odławiano do siatek entomologicznych, oznaczano do gatunku,
potem grupowano dzielono na pszczoły krótko- i długojęzyczkowe. Jak się okazało:

liczba uli/rojów pszczoły miodnej wzrosła z 238 do niemal 3 tysięcy;
● w jednym ulu mieszka przeciętnie 50 tysięcy robotnic Apis mellifera;
● piętnastoma najważniejszymi węzłami sieci zapyleń w Montrealu okazały się niektóre
cmentarze, ogrody społeczne i parki miejskie;
● w 2013 r. odłowiono 5300 osobników różnych błonkówek, w tym tylko 122 robotnice
pszczoły miodnej. Resztę owadów stanowiły samotnice należące do 153 gatunków;
● w 2020 r. odłowiono ponad 6200 osobników różnych błonkówek, w tym 2291 robotnic
pszczoły miodnej. Resztę owadów stanowiły samotnice ze 120 gatunków (MacInnis i
in. 2023).

Jak było do przewidzenia „miejsca o największym wzroście populacji pszczół miodnych w
różnych lokalizacjach i latach miały również najmniejszą liczbę dzikich pszczół”
podsumowała Gail MacInnis, główna wykonawczyni badań. Najwyraźniej ucierpiały
samotnice drobnych rozmiarów. Wynika to zapewne z:

● krótkiej długości ich języczków, co ogranicza liczbę dostępnych dla nich kwiatów, o
jakie konkurują z rosnącą liczbą pszczół miodnych;
● mniejszych odległości pokonywanych przez nie, zatem gorszych możliwości
odnajdywania kolejnych źródeł pokarmu.

W artykule zespołu Ziter nie odniesiono się do innych, potencjalnych interakcji Apis mellifera
z dzikimi Apoideae jak roznoszenie chorób i pasożytów np.: nosemozy i chorób wirusowych
trzmieli, na co zwraca uwagę polska „Opinia ws. zakładania pasiek…”

Mitygacje i kompensacje na rzecz dzikich zapylaczy

We wnioskach z badań podano kilka pomysłów na złagodzenie skutków konkurencji pasiek
miejskich z populacjami samotnic. Po pierwsze władze powinny kontrolować liczbę, obsadę i
rozmieszczenie pasiek miejskich. Szczególnie wiele uwagi powinno poświęcić się
hotspotom/głównym węzłom sieci zapyleń, analogicznie do ochrony rezerwatów podczas
inwestycji budowlanych. Po drugie ludzi dobrej woli, w tym biznes, samorządy i aktywistów,
należy namawiać do rezygnacji z pasiek miejskich na rzecz ogrodnictwa. Ogromną,
pozytywną rolę mogą tu odegrać kolejne łąki miejskie, parki i laski kieszonkowe, zielone
ściany, tudzież ogrody biocenotyczne tworzone dla dobra mniej znanych i mniej lubianych
grup owadów.


Dla zainteresowanych:


MacInnis G., Normandin E., Ziter C. (2023). Decline in wild bee species richness associated with
honey bee (Apis mellifera L.) abundance in an urban ecosystem. PeerJ, 11, e14699.
Łuczaj Ł., Zych M. (2019). Czy pszczoły są przereklamowane? Dzikie Życie
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2019/lipiec-i-sierpien-2019/czy-pszczoly-sa-przereklamowane-
rozmowa-z-marcinem-zychem

Opinia w sprawie zakładania pasiek miejskich jako formy ochrony pszczół. (2019).
https://naukadlaprzyrody.pl/2021/10/01/opinia-naukowcow-w-sprawie-zakladania-pasiek-miejskich-
jako-formy-ochrony-pszczol/


Wojcik V., Morandin L. A., Davies Adams L., & Rourke K. (2018). Floral resource competition between
honey bees and wild bees: is there clear evidence and can we guide management and conservation?
Environmental Entomology, 47(4), 822-833.


Woyke J., Robiński T. (2018). Czarodziej od zapylania.
https://www.tygodnikpowszechny.pl/czarodziej-od-zapylania-152224


https://um.warszawa.pl/-/pasieki-w-miescie-warszawa

RPO woj. Wielkopolskie 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 2.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń.

Wnioski mogą składać:
– organizacje badawcze,
– uczelnie,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
– Lasy Państwowe,
– parki narodowe i krajobrazowe,
– jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– partnerstwa instytucji pozarządowych,
– jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska.

Dziedziny dofinansowania

 W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty służące wzrostowi efektywności działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej dotyczące między innymi: warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych, ścieżek edukacyjnych, wydarzeń edukacyjnych i konkursów, w tym rozwoju miejsc edukacji ekologicznej w wyniku ich sukcesywnej budowy, przebudowy i doposażenia, działalności informacyjno-edukacyjnej oraz uzupełniająco wsparcie realizacji wojewódzkich programów ochrony powietrza oraz uchwał antysmogowych.

Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:


a) zadania infrastrukturalne niezwiązane bezpośrednio z ochroną siedlisk i gatunków chronionych, na które może zostać przeznaczone maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu,
b) interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza wraz z rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury takie jak: inwestycje w rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach zurbanizowanych, które przyczynią się do efektywnej absorpcji i rozpraszania pyłów, a także gazów i hałasu obejmujące utworzenie i rozwój trwałych użytków zielonych o właściwościach retencyjnych między innymi: parków miejskich, niskiej zieleni i zadrzewień, zielonych ścian i dachów budynków, zielonych przystanków i torowisk oraz otwartych zielonych przestrzeni.

Warunki finansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

W zależności od wybranego do realizacji wariantu, projekt rozliczany jest w oparciu o uproszczone, bądź rzeczywiście poniesione wydatki. W przypadku metod uproszczonych maksymalna wartość projektu to 200 000 EUR, do przeliczeń w PLN  należy zastosować kurs 1 EUR = 4.59 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 04-05-2023 do 16-06-2023.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/430

Warszawa rozkwita na wiosnę – już w najbliższą sobotę odwiedzający Elektrownię Powiśle będą
mogli dołączyć do kwietnej rewolucji i ukwiecać miejskie balkony i parapety. Każdy, kto 13 maja
odwiedzi tętniące życiem centrum warszawskiego Powiśla, będzie mógł otrzymać nanołączkę do
samodzielnego zasiania. Celem akcji jest oczywiście wspieranie dzikich miejskich zapylaczy, dla których każdy, nawet najmniejszy ukwiecony punkt w mieście, jest na wagę złota.

Rośliny mają pozytywny wpływ nie tylko na dobre samopoczucie człowieka, lecz przede wszystkim
odgrywają znaczącą rolę w całym ekosystemie. Już w sobotę odwiedzający Elektrownię Powiśle będą
mogli otrzymać nanołączkę, czyli specjalną mieszankę nasion kwiatów. Wystarczy pojemnik z ziemią i
słoneczny balkon, taras albo parapet.

Miejskie hotspoty bioróżnorodności


’Dzikie zapylacze potrzebują pożywienia i schronienia. Dlatego pomagamy tworzyć sieć miejskich
hotspotów bioróżnorodności – balkonowych nanołączek z różnymi pożytecznymi kwiatami’
– mówi
Karolina Nawrot z Fundacji Kwietna. – 'Chabry, maki, kąkole i inne dzikie kwiaty jednoroczne, które
pojawiały się naturalnie wśród pól zbożowych, dawniej nazywano chwastami. Teraz staramy się
przywracać je przyrodzie, bo intensywne i przechemizowane rolnictwo nie zostawia już dla nich
miejsca w wiejskim krajobrazie. W mieszance, którą otrzymają odwiedzający Elektrownię Powiśle
znalazły się także bogate w pyłek i nektar gatunki uprawne i odporne na suszę kwiaty innych
regionów’ –
dodaje Karolina Nawrot.

Elektrownia Powiśle budzi się do życia


Fundacja Kwietna jest partnerem wiosennej kampanii „Elektrownia Powiśle budzi się do życia”, której
zwieńczeniem będą dodatkowo warsztaty ekologiczne.


’W tym sezonie postawiliśmy na motyw kwiatowy – jest on widoczny w Elektrowni nie tylko w
wiosennych kolekcjach naszych butików. Tworząc kampanię chcieliśmy również zwrócić uwagę na
potrzebę ukwiecania miejskich terenów – sama Elektrownia jest położona w zielonej części
warszawskiego Powiśla. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Kwietna, która wierzy w moc
roślin i zmienia otoczenie na bardziej przyjazne planecie. Finałową inicjatywą kampanii są właśnie
nanołączki dla naszych gości’
– tłumaczy Jagoda Lechowska, Marketing Director w White Star Real
Estate.


Akcja z nanołączkami odbędzie się w sobotę 13.05.2023 r. Liczba mieszanek nanołączek jest
ograniczona.

Chcesz zamówić nasiona do domu albo dla swojej organizacji lub firmy? Odwiedź naszą zakładkę #nanołączki i dowiedz się więcej.

Program i konkurs Eco-Miasto

Trwa nabór do 10tej edycji programy i konkursu Eco-Miasto, w którym wyłaniane są projekty wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. Do udziału zaproszone są miasta i samorządy z całego kraju. Program Eco-Miasto jest wspólnym działaniem UNEP/GRID-Warszawa — organizacji, która od 1991 r. realizuje w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce.

Dzisiejsze miasta stają przed wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i gospodarczymi. Na wszystkich szczeblach trwa poszukiwanie odpowiedzi na to, jak przekształcać je w miejsca doskonałe do życia, pracy i rekreacji. Program Eco-Miasto, dzięki cyklom warsztatów, stanowi platformę dla wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń i edukacji dla samorządowców, przedsiębiorców działających w obszarach zurbanizowanych i ekspertów zrównoważonego rozwoju miast. Flagowym działaniem programu jest doroczny konkurs dla polskich miast. Doświadczenia kolejnych edycji Programu podsumowują konferencja i publikacja.

Kategorie konkursowe w edycji 2023

W każdym z obszarów merytorycznych konkursu nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys. oraz powyżej 100 tys. mieszkańców. Kategorie konkursowe edycji 2023 to:

 • Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Zielono-błękitna infrastruktura
 • Zrównoważona mobilność
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, jakość powietrza

Samorządy i gminy mogą przystąpić do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w każdej z kategorii konkursowych.

Kryteria oceny zgłoszonych projektów

Oceniając zgłoszone do programu i konkursu projekty, Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • projekty w wyżej wymienionych kategoriach zrealizowane w latach 2019-2023,
 • projekty z zakresu powyższych kategorii planowane przez Uczestnika w ciągu pięciu najbliższych lat,
 • środki przeznaczone na działania w ramach wyżej wymienionych kategorii w stosunku do całkowitych zasobów Uczestnika,
 • wymiar partnerstwa, konsultacji społecznych i komunikacji z wszystkimi stronami zainteresowanymi (mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, innymi samorządami) w opracowaniu i wdrażaniu polityki gminnej w danych kategoriach,
 • oryginalność inicjatyw,
 • dodatkowe informacje wynikające z wiedzy Jury.

Więcej informacji oraz regulamin na stronie programu.

Granty na działania edukacyjne, integracyjne i kulturalne o minimalnej wartości projektu 10 tys. zł.

Nabór skierowany jest do gmin: Borne Sulinowo, Choszczno, Czaplinek, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Golczewo, Gryfice, Karlino, Koszalin, Łobez, Mielno, Nowe Warpno, Police, Sianów, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Trzebiatów, Węgorzyno.

Dziedziny dofinansowania
Inwestycje lub na działania integracyjne, edukacyjne czy kulturalne

Warunki finansowania

Wartość środków finansowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczona na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w formie grantu osiedlowego w konkursie to 250 tys. zł. 

W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 25 projektów. Wartość całkowitych kosztów realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć  40 tys. zł.

Minimalna wartość całkowita kosztów realizacji projektu to:
1) 10.000 zł w przypadku projektu nieinwestycyjnego albo
2) 15.000,00 zł w przypadku projektu inwestycyjnego


Termin składania wniosków
Zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja 2023 r.


Więcej informacji
Konkurs „Granty Osiedlowe” koordynuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkie informacje dot. konkursu zamieszczone są na stronie internetowej  https://wws.wzp.pl/, w zakładce Granty Osiedlowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

https://wws.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-granty-osiedlowe-2023

„Mazowsze dla klimatu 2023”

Samorząd Województwa mazowieckiego informuje o uruchomieniu naboru wniosków w programie „Mazowsze dla klimatu 2023”.

Nabór skierowany jest do:

Gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:


– realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej;
(m.in. rewitalizacja parków i terenów zielonych, zielone przystanki, dachy i fasady, nasadzenia zieleni wokół miejsc pamięci, tworzenie ogrodów deszczowych, tężni solankowych, niecek i rowów bioretencyjnych i infiltracyjnych.


Na wsparcie mogą także liczyć naturalistyczne stawy retencyjne, nawierzchnie przepuszczalne jako element parków i innych terenów zielonych, roślinne wyspy filtracyjne czy retencjonowane wody deszczowe pochodzące z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej.


Można także zgłaszać budowę zbiorników przyrynnowych, zbiorników podziemnych na wodę deszczową, systemów filtracyjnych i oczyszczających wodę deszczową, systemów pompujących i nawadniających tereny zielone wodą deszczową oraz ujęć do poboru zretencjonowanej wody deszczowej)
– realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.
(m.in. modernizacji oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej czy budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania.)

WARUNKI FINANSOWANIA

Warunki finansowania

Do rozdysponowania jest 15 mln zł.


W ramach naboru wnioskodawca może złożyć:

 • jeden wniosek z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, nieprzekraczającym kwoty 200 000 zł
  lub
 •  dwa wnioski z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych (tj. błękitno-zielona infrastruktura i oświetlenie energooszczędne), a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać od 16 lutego 2023 r. do 9 marca 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow.html

WFOŚiGW Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”

Nabór skierowany jest do:
Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół (również tych które wchodzą w skład zespołów) oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego, a także do uczelni wyższych zwanych dalej Placówkami, z tym zastrzeżeniem, że przedszkola mogą aplikować wyłącznie na Projekty objęte zakresem bloku I.

Zakres finansowania:
Blok tematyczny konkursu I
1) zakupu i dokonania nasadzeń sadzonek roślin wieloletnich (liściastych, iglastych, miododajnych), cebulowych, bylin;
2) zakupu i dokonania nasadzeń nasion traw, warzyw i ziół;
3) zakupu/dostawy żwiru, ziemi, kory, torfu, geowłókniny, itp.;
4) zakupu/wykonania/montażu/dostawy tablic dydaktycznych, plansz, tabliczek do oznaczenia gatunków roślin, gier/instalacji dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej np. typu światowid, rumowiska skalnego/stanowiska geologicznego, stacji meteorologicznej z wyposażeniem, zegarów słonecznych, domków dla owadów, rzeźb zwierząt/roślin, uli dydaktycznych, budek/poidełek dla ptaków, ścieżek sensorycznych itp.;
5) zakupu/wykonania/montażu/dostawy innych elementów wyposażenia punktu dydaktycznego: koszy na odpady, oczka wodnego, kaskady wodnej, mostków, pergoli, palisad, kompostownika, gazonów drewnianych itp.;
6) utworzenia miejsca do prowadzenia zajęć tj.: zakup/montaż/dostawa ławek, stołów, wiat/zadaszeń/altan itp.;
7) zakupu drobnego sprzętu ogrodniczego np. konewek, grabi, szpadli itp.;
8) zakupu pomocy dydaktycznych do programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o powstały punkt dydaktyczny np.: lup, lornetek, przewodników, atlasów roślin i zwierząt, kluczy do oznaczenia gatunków roślin/zwierząt, zestawów badawczych, przenośnych stacji meteorologicznych itp.;
9) zakupu/montażu/dostawy systemów nawadniających;
10) zakupu i instalacji zewnętrznych stacji wody pitnej.

Blok tematyczny konkursu II
1) zakupu/wykonania pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/geograficzną/ chemiczno-fizyczną;
2) zakupu sprzętu audiowizualnego, komputerowego, sprzętu nagłaśniającego, tablic multimedialnych (przy czym nie dopuszcza się zakupu używanego sprzętu);
3) zakupu wyposażenia pracowni tj. zakup/montaż/dostawa: a) mebli m.in.: stołów, w tym stołów laboratoryjnych, krzeseł, szaf/gablot ekspozycyjnych i informacyjnych, dygestorium, biurka nauczycielskiego, b) żaluzji/rolet, c) stojaków na mapy/plansze;
4) wykonania i modernizacji oświetlenia w pracowni (zakup opraw i źródeł światła, wymiana instalacji elektrycznej) i instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą;
5) zakupu i położenia fototapety przedstawiającej walory przyrodnicze charakteryzujące wyłącznie teren lokalny;
6) zakupu roślin doniczkowych pełniących funkcje edukacyjne wraz z tabliczkami/etykietami do ich oznaczania.

ZASADY I WARUNKI DOFINANSOWANIA

Warunki finansowania
1. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie Projektów dla laureatów Konkursu wynosi 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów).
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może dokonać zwiększenia puli, o której mowa w ust. 1. 3. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych Projektu.
4. Wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego Projektu nie może być niższa niż 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) i wyższa niż 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).
5. Kwalifikowalność wydatków określa § 5 niniejszego Regulaminu.
6. Okres trwałości dofinansowanego punktu dydaktycznego/pracowni edukacyjnej rozumiany jako okres, w którym zachowuje on swoje właściwości użytkowe i dydaktyczne, wynosi minimum 5 lat liczonych od daty spisania protokołu oddania punktu dydaktycznego/pracowni edukacyjnej do użytkowania.
7. Fundusz zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca.

Termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 20.02.2023 r. do 10.03.2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie
https://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy/konkursy-o-dotacje-funduszu/413-konkurs-na-zadania-z-zakresu-edukacij-ekologicznej-nasze-ekologiczne-pracownie

WFOŚiGW Olsztyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o uruchomieniu naboru wniosków w programie “Ochrona przyrody – Bioróżnorodność oraz dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących”

Nabór skierowany jest do:

– jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
– organizacji pozarządowych,
– jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Dziedziny dofinansowania
a) ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory,
b) zapewnienie bieżącego funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt (m.in. zakup pokarmu, obsługa weterynaryjna, środki czystości, lekarstwa, zaplecze dla zwierząt, woliery dla ptaków, itp.).

ZASADY I WARUNKI FINANSOWANIA

Warunki finansowania

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych:
– nie więcej niż 20 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta – projekty dotyczące zapewnienia bieżącego funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt (m.in. zakup pokarmu, obsługa weterynaryjna, środki czystości, lekarstwa, zaplecze dla zwierząt, woliery dla ptaków, itp.),
– nie więcej niż 10 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta – projekty dotyczące ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory.

Termin składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 31.08.2023 r. do godz. 15.00 lub do rozdysponowania puli środków przeznaczonych w Programie.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie http://wfosigw.olsztyn.pl/poradnik-beneficjenta/dotacje/

WFOŚiGW Szczecin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu Ochrony Przyrody.

Nabór skierowany jest do:

a) jednostek samorządu terytorialnego,
b) związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
c) samorządowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowych osób prawnych,
d) podmiotów mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe,
e) innych jednostek organizacyjnych, jeżeli dofinansowanie przez Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie:
• ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
• udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,
• systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
• kultury,
• pomocy społecznej.

Dziedziny dofinansowania:• wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,
• restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych,
• ochronę w ramach obszarów Natura 2000,
• wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego,
• działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym rewitalizację obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne) i pomników przyrody, • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt,
• monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikający z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych,
• tworzenie internetowych platform, portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji różnych form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych,
• inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska,
• współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

ZASADY I WARUNKI FINANSOWANIA

Zakres finansowania
Zaplanowana alokacja środków na realizację projektów z zakresu ochrony przyrody w roku 2023 wynosi 1.500.000 zł.

1. Wykonanie zabiegów wykaszania, cięć, usuwania masy zielonej, itp.
2. Zakup roślin do nasadzeń związanych z przywracaniem walorów przyrodniczych zabytkowym założeniom parkowym i pałacowo ogrodowym
3. Zakup osobników niezbędnych do restytucji i reintrodukcji gatunków
4. Zakup karmy
5. Usługi weterynaryjne
6. Zabiegi pielęgnacyjne, cięcia sanitarne, usługi pielęgnacji drzew wykonywane na drzewach pomnikowych lub w parkach zabytkowych
7. Urządzenia/przywrócenia łąk kwietnych, runa parkowego, nasadzeń w obiektach objętych ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych we właściwym rejestrze albo ewidencji
8. Zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, kierunkowych, wiat, ławek, bram wejściowych, ogrodzeń, barierek, pomostów
9. Zakup sprzętu do monitoringu efektów prowadzonych działań
10. Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnego do realizacji zadań związanych z czynną ochroną przyrody i przeciwdziałaniu kłusownictwu
11. Promocja projektów wśród społeczności regionu
12. Druk broszur, folderów, map mających na celu promocję projektu
13. Druk wkładek lub stron ekologicznych w czasopismach
14. Usługi pocztowe
15. Transport
16. Opracowanie strony internetowej lub portalu projektu
17. Umowy o dzieło i umowy zlecenie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (łączna wartość umów nie może być wyższa niż 30% kwoty przyznanego dofinansowania)

Warunki finansowania

1. Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.
2. Projekty nieinwestycyjne (np.: reintrodukcja i restytucja gatunków, prace pielęgnacyjne i ochrona czynna gatunków i siedlisk) wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.


Termin składania wniosków

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 16 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na rok 2023.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie

https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/ochrona-przyrody/o-programie/