Dofinansowanie w ramach WFOŚiGW Poznań

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu Innowacyjnej Zielonej Infrastruktury i Ochrony Bioróżnorodności.

Nabór skierowany jest do:
– Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
– Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych,
– Samorządowych i państwowych jednostek posiadających osobowość prawną,
– Państwowych i samorządowych instytucji kultury,
– Fundacji i stowarzyszeń,
– Związków wyznaniowych,
– Spółek prawa handlowego,
– Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Dziedziny dofinansowania:
Przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych punkty:
VI.1 Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie z planami ochrony lub planami zadań ochronnych;
VI.2 Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu;
VI.3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych;
VI.4 Listy Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny z wyłączeniem działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego, w tym obejmujące działania polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) oraz innych gatunków roślin i zwierząt mogących zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, wymienionych w Rozporządzeniu Ministrów z dnia  9 grudnia 2022 r.,
VI.5 Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków rodzimych
VIII.3 Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego (dotyczy realizacji prac w parkach zabytkowych i obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej) w tym działania związane z pielęgnacja drzew.

ZASADY I WARUNKI DOFINANSOWANIA

Zakres finansowania
– usuwanie obcych i inwazyjnych gatunków zwierząt i roślin, w tym barszczu, Sosnowskiego, mogących zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
– nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo – tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych,
– ochronę lub restytucję populacji roślin lub zwierząt lub grzybów gatunków zagrożonych oraz cennych ekosystemów, w tym siedlisk przyrodniczych,
– prace związane z zakupem i nasadzeniami roślin lub prace pielęgnacyjne na terenach zieleni,
– prace pielęgnacyjne w obrębie form ochrony przyrody ustanawianych przez radę gminy, z wyłączeniem stanowisk dokumentacyjnych,
– rozwój i tworzenie ekologicznych murali zewnętrznych z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych i wertykalnych ogrodów, żywych zielonych ścian (zewnętrznych jak i wewnętrznych),
– budowa tężni solankowych,
– zewnętrzne stacje uzdatniania powietrza na rzecz małej retencji na obszarach chronionych.

Warunki finansowania
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji nie może przekroczyć 250 000,00 zł dla jednego przedsięwzięcia i może wynieść odpowiednio:

do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.1,
do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.2,
do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.3,
do 80 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.4,
do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VI.5,
do 85 % wartości kosztów kwalifikowanych w zakresie priorytetu VIII.3,

Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji dla każdego priorytetu, w zależności od ilości złożonych Wniosków oraz poziomu spełniania kryteriów selekcji.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od dnia 20.02.2023 r. do dnia 15.03.2023 r. do godz. 15:00

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/innowacyjna-zielona-infrastruktura-i-ochrona-bioroznorodnosci