WFOŚiGW Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”

Nabór skierowany jest do:
Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół (również tych które wchodzą w skład zespołów) oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego, a także do uczelni wyższych zwanych dalej Placówkami, z tym zastrzeżeniem, że przedszkola mogą aplikować wyłącznie na Projekty objęte zakresem bloku I.

Zakres finansowania:
Blok tematyczny konkursu I
1) zakupu i dokonania nasadzeń sadzonek roślin wieloletnich (liściastych, iglastych, miododajnych), cebulowych, bylin;
2) zakupu i dokonania nasadzeń nasion traw, warzyw i ziół;
3) zakupu/dostawy żwiru, ziemi, kory, torfu, geowłókniny, itp.;
4) zakupu/wykonania/montażu/dostawy tablic dydaktycznych, plansz, tabliczek do oznaczenia gatunków roślin, gier/instalacji dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej np. typu światowid, rumowiska skalnego/stanowiska geologicznego, stacji meteorologicznej z wyposażeniem, zegarów słonecznych, domków dla owadów, rzeźb zwierząt/roślin, uli dydaktycznych, budek/poidełek dla ptaków, ścieżek sensorycznych itp.;
5) zakupu/wykonania/montażu/dostawy innych elementów wyposażenia punktu dydaktycznego: koszy na odpady, oczka wodnego, kaskady wodnej, mostków, pergoli, palisad, kompostownika, gazonów drewnianych itp.;
6) utworzenia miejsca do prowadzenia zajęć tj.: zakup/montaż/dostawa ławek, stołów, wiat/zadaszeń/altan itp.;
7) zakupu drobnego sprzętu ogrodniczego np. konewek, grabi, szpadli itp.;
8) zakupu pomocy dydaktycznych do programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o powstały punkt dydaktyczny np.: lup, lornetek, przewodników, atlasów roślin i zwierząt, kluczy do oznaczenia gatunków roślin/zwierząt, zestawów badawczych, przenośnych stacji meteorologicznych itp.;
9) zakupu/montażu/dostawy systemów nawadniających;
10) zakupu i instalacji zewnętrznych stacji wody pitnej.

Blok tematyczny konkursu II
1) zakupu/wykonania pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/geograficzną/ chemiczno-fizyczną;
2) zakupu sprzętu audiowizualnego, komputerowego, sprzętu nagłaśniającego, tablic multimedialnych (przy czym nie dopuszcza się zakupu używanego sprzętu);
3) zakupu wyposażenia pracowni tj. zakup/montaż/dostawa: a) mebli m.in.: stołów, w tym stołów laboratoryjnych, krzeseł, szaf/gablot ekspozycyjnych i informacyjnych, dygestorium, biurka nauczycielskiego, b) żaluzji/rolet, c) stojaków na mapy/plansze;
4) wykonania i modernizacji oświetlenia w pracowni (zakup opraw i źródeł światła, wymiana instalacji elektrycznej) i instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą;
5) zakupu i położenia fototapety przedstawiającej walory przyrodnicze charakteryzujące wyłącznie teren lokalny;
6) zakupu roślin doniczkowych pełniących funkcje edukacyjne wraz z tabliczkami/etykietami do ich oznaczania.

ZASADY I WARUNKI DOFINANSOWANIA

Warunki finansowania
1. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie Projektów dla laureatów Konkursu wynosi 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów).
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może dokonać zwiększenia puli, o której mowa w ust. 1. 3. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych Projektu.
4. Wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego Projektu nie może być niższa niż 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) i wyższa niż 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).
5. Kwalifikowalność wydatków określa § 5 niniejszego Regulaminu.
6. Okres trwałości dofinansowanego punktu dydaktycznego/pracowni edukacyjnej rozumiany jako okres, w którym zachowuje on swoje właściwości użytkowe i dydaktyczne, wynosi minimum 5 lat liczonych od daty spisania protokołu oddania punktu dydaktycznego/pracowni edukacyjnej do użytkowania.
7. Fundusz zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca.

Termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 20.02.2023 r. do 10.03.2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie
https://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy/konkursy-o-dotacje-funduszu/413-konkurs-na-zadania-z-zakresu-edukacij-ekologicznej-nasze-ekologiczne-pracownie