PRO Warmińsko-Mazurskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa. Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23.


Nabór skierowany jest do:

– Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
– Jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

WARUNKI FINANSOWANIA

Zakres finansowania

– Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery;
– Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi.

Warunki finansowania

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 3 500 000,04 złotych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 23.01.2023 r. do 17.03.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu lipiec 2023 r.


Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8219/poddzialanie-621-infrastruktura-uzdrowiskowa-konkurs-nr-rpwm060201-iz00-28-00123