WFOŚiGW Szczecin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu Ochrony Przyrody.

Nabór skierowany jest do:

a) jednostek samorządu terytorialnego,
b) związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
c) samorządowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowych osób prawnych,
d) podmiotów mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe,
e) innych jednostek organizacyjnych, jeżeli dofinansowanie przez Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie:
• ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
• udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,
• systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
• kultury,
• pomocy społecznej.

Dziedziny dofinansowania:• wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,
• restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych,
• ochronę w ramach obszarów Natura 2000,
• wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego,
• działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym rewitalizację obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne) i pomników przyrody, • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt,
• monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikający z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych,
• tworzenie internetowych platform, portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji różnych form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych,
• inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska,
• współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

ZASADY I WARUNKI FINANSOWANIA

Zakres finansowania
Zaplanowana alokacja środków na realizację projektów z zakresu ochrony przyrody w roku 2023 wynosi 1.500.000 zł.

1. Wykonanie zabiegów wykaszania, cięć, usuwania masy zielonej, itp.
2. Zakup roślin do nasadzeń związanych z przywracaniem walorów przyrodniczych zabytkowym założeniom parkowym i pałacowo ogrodowym
3. Zakup osobników niezbędnych do restytucji i reintrodukcji gatunków
4. Zakup karmy
5. Usługi weterynaryjne
6. Zabiegi pielęgnacyjne, cięcia sanitarne, usługi pielęgnacji drzew wykonywane na drzewach pomnikowych lub w parkach zabytkowych
7. Urządzenia/przywrócenia łąk kwietnych, runa parkowego, nasadzeń w obiektach objętych ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych we właściwym rejestrze albo ewidencji
8. Zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, kierunkowych, wiat, ławek, bram wejściowych, ogrodzeń, barierek, pomostów
9. Zakup sprzętu do monitoringu efektów prowadzonych działań
10. Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnego do realizacji zadań związanych z czynną ochroną przyrody i przeciwdziałaniu kłusownictwu
11. Promocja projektów wśród społeczności regionu
12. Druk broszur, folderów, map mających na celu promocję projektu
13. Druk wkładek lub stron ekologicznych w czasopismach
14. Usługi pocztowe
15. Transport
16. Opracowanie strony internetowej lub portalu projektu
17. Umowy o dzieło i umowy zlecenie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (łączna wartość umów nie może być wyższa niż 30% kwoty przyznanego dofinansowania)

Warunki finansowania

1. Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.
2. Projekty nieinwestycyjne (np.: reintrodukcja i restytucja gatunków, prace pielęgnacyjne i ochrona czynna gatunków i siedlisk) wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.


Termin składania wniosków

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 16 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na rok 2023.

Wszystkie informacje dotyczące tego naboru, w tym wzory wniosków do wypełnienia można znaleźć na stronie

https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/ochrona-przyrody/o-programie/